Фирма „ЕС БИ ЕС ДИЗАЙН” ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова
помощ №BG-RRP-3.004-0745-C01 по проект „Технологична модернизация в
предприятието”. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е по процедура BG-RRP-
3.004 „Технологична модернизация”, финансиранa по Програмата за икономическа
трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран
от Европейския съюз чрез Следващо Поколение ЕС.

Целта на настоящето проектно предложение е чрез инвестиции в
новоиновативно оборудване, предприятието да повиши ефективността на
производствените процеси, да постигне по-висока производителност с увеличение в
оборота, да се намалят производствените разходи на предприятието, както и да се
оптимизира производствената верига.

Общата стойност на проекта е 216 632.00 лв., от които 108 316.00 лв. са
безвъзмездно финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост и 108 316.00
лв. собствено съфинансиране.

Проектът стартира на 02.05.2023г. и е с продължителност 12 месеца.