Договор за безвъзмездна помощ BG16RFOP002-2.040-0184-C01

„Ес би ес дизайн” ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.040-0184-C01 по проект „Подобряване на производствения капацитет на фирма Ес Би Ес Дизайн“

Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ Мярка ОПИК „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е: Подобряване на производствения капацитет на „Ес би ес дизайн“ ЕООД

Обща стойност: 259 916.12 лв., от които 154 650.09 лв.
европейско и  27 291.19 лв. национално съфинансиране.
Проектът стартира на  27.02.2020г. и е с продължителност 12 месеца.