Договор за безвъзмездна помощ BG16RFOP002-2.040-0184-C01

Договор за безвъзмездна помощ BG16RFOP002-2.040-0184-C01
„Ес би ес дизайн” ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ
BG16RFOP002-2.040-0184-C01 по проект „Договор за безвъзмездна помощ BG16RFOP002-2.040-0184-C01
фирма Ес Би Ес Дизайн

Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в
МСП“ Мярка ОПИК „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“ и е финансиран от
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Целта на проекта е: Подобряване на производствения капацитет на „Ес би ес дизайн“ ЕООД

Обща стойност: 259 916.12 лв., от които 154 650.09 лв.
европейско и 27 291.19 лв. национално съфинансиране.
Проектът стартира на 27.02.2020г. и е с продължителност 12 месеца.